Άρθρα συναδέλφων Νέα Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικού Σχολείου - Η τελική πρόταση του ΥΠΠ

Υ.Π.Π. 7.1.02.7.3

 

 

ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1.         Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές διαπιστώσεις και παραδοχές για την υφιστάμενη δομή της Δημοτικής Εκπαίδευσης, τους τρεις πυλώνες των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων όπως αυτοί έχουν περιγραφεί από την Επιτροπή Διαμόρφωσης των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων, τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις των οργανωμένων φορέων οι οποίοι κατά καιρούς εξέφρασαν τις απόψεις τους στα πλαίσια του δημόσιου διαλόγου που αναπτύχθηκε τα τελευταία τρία χρόνια αναφορικά με την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και έχοντας ως βασικό και αδιαπραγμάτευτο στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων εισηγείται τα πιο κάτω ως προς τη διαμόρφωση του νέου Ωρολογίου Προγράμματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 

1.1        Με σκοπό την απόκτηση και εμπέδωση των πυρηνικών γνώσεων από όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και (με σκοπό) την απάλειψη της υποχρέωσης των γονέων να αναλαμβάνουν ρόλο εκπαιδευτικού στο σπίτι, για να καλύψουν ελλείψεις στις σχολικές γνώσεις των παιδιών τους, εισάγεται στο νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ο θεσμός της εμπέδωσης των γνώσεων, με πέντε διδακτικές περιόδους την εβδομάδα για τις τάξεις Α΄ και Β΄ και τέσσερις για τις τάξεις Γ΄ έως Στ΄. Με αυτό τον τρόπο τόσο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα όσο και αυτά που μπορούν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω, πέρα από τη διεκπεραίωση μέρους της κατ’ οίκον εργασίας τους, θα τυγχάνουν επιπλέον ενίσχυσης από το δάσκαλο της τάξης. Έτσι, μειώνονται σταδιακά οι ανάγκες πρόσθετων προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας διαφόρων μορφών - τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση - καθώς τα προβλήματα που καθιστούσαν αναγκαία τέτοια προγράμματα, θα καταπολεμούνται πλέον τη στιγμή της γέννησής τους.

1.2        Αυξάνεται ο χρόνος του δεύτερου διαλείμματος κατά πέντε λεπτά και μειώνεται η έβδομη και τελευταία διδακτική περίοδος, κάθε μέρας, κατά πέντε λεπτά.

 

1.3        Εισάγεται από την Α’ τάξη ένα νέο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Γνωρίζω τον Κόσμο Μου» το οποίο περιλαμβάνει τη Γεωγραφία, το Σχολικό Κήπο και την Πατριδογνωσία (στα πλαίσια του μαθήματος αυτού θα ακολουθείται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Γεωγραφίας το οποίο περιλαμβάνει όλα τα πιο πάνω θέματα).

 

1.4        Εισάγεται στις τάξεις Α’ έως Δ’ ένα νέο γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία», το οποίο περιλαμβάνει την Επιστήμη και το Σχεδιασμό & Τεχνολογία. Στο μάθημα αυτό θα ακολουθείται το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών και, εμβόλιμα, θα μπαίνει ο Σχεδιασμός & Τεχνολογία με κατασκευές που θα αξιοποιούνται στην Επιστήμη αλλά θα εξυπηρετούν και στόχους του συγκεκριμένου μαθήματος.

 

1.5        Εισάγεται το μάθημα των Αγγλικών από την Α΄ τάξη έτσι ώστε πέρα από την εναρμόνιση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας με τις πολιτικές που προάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση για εκμάθηση ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία, να προσφέρεται στα παιδιά η ευκαιρία να αποκτήσουν τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να επικοινωνούν αποτε­λεσματικά και σε άλλη γλώσσα πλην της μητρικής διευρύνοντας έτσι τις πολιτιστικές εμπειρί­ες τους και αναπτύσσοντας θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο φαινόμενο της ετερότητας.

 

1.6        Εισάγεται η ενότητα Αγωγή Ζωής στις τάξεις Α΄ έως Δ΄ με στόχο να δίνεται η ευκαιρία στις/στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά, με βάση τις ανάγκες του σχολείου τους, να εμπλέκονται σε διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες και εργασίες (projects) που θα σχετίζονται με θέματα όπως η Αγωγή του Καταναλωτή, η Κυκλοφοριακή Αγωγή, η Διαπολιτισμική Αγωγή, η Περιβαλλοντική Αγωγή, κ.λπ. τα οποία θα μπορούν να αντλήσουν από τα νέα Α.Π. της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε. – Ε.Α.Α.) εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα και τα θέματα με τα οποία θα καταπιάνονται στα πλαίσια άλλων γνωστικών αντικειμένων.

 

1.7        Εισάγονται τα δύο κύρια θέματα της Αγωγής Ζωής (Αγωγή Υγείας και Π.Ε. – Ε.Α.Α.) στις τάξεις Ε’ και Στ’ ως ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα έτσι ώστε πέρα από τη διαθεματική προσέγγιση οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά να μπορούν να ασχοληθούν και με πιο εξειδικευμένα θέματα που αναφέρονται στα Προγράμματα Σπουδών των δύο αντικειμένων.

 

1.8        Σε όλα τα μαθήματα δίνεται πλέον ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, έτσι ώστε να απαλειφθούν τα φαινόμενα μειωμένης ευχέρειας  χρήσης της Νέας Ελληνικής Γλώσσας σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής και των επιστημών, που διαπιστώνονται επανειλημμένως, ακόμη και από διεθνείς έρευνες. Με αυτό τον τρόπο η διδασκαλία και καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο σχολείο προσαρμόζεται στα επιστημονικά δεδομένα της εποχής μας και αναβαθμίζεται από απομονωμένο μάθημα πολλών ωρών χωρίς ουσιαστική επίδραση στην κατοπινή γλωσσική ικανότητα των μαθητών, που ήταν μέχρι σήμερα, σε κεντρική διδακτική και μαθησιακή δραστηριότητα του σχολείου που εξασφαλίζει την απόκτηση, κατοχή και άριστη χρήση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας από το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών της Κύπρου.

 

2.         Η κατανομή των διδακτικών περιόδων στους διαφόρους τύπους Δημοτικών Σχολείων όπως διαμορφώνεται με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις επισυνάπτεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α μέχρι Δ. :

Παράρτημα Α : Ωρολόγιο Πολυδιδάσκαλου Σχολείου

Παράρτημα Β : Ωρολόγιο Τριδιδάσκαλου Σχολείου

Παράρτημα Γ : Ωρολόγιο Δυδιδάσκαλου Σχολείου - Ενισχυμένο

Παράρτημα Δ : Ωρολόγιο Δυδιδάσκαλου Σχολείου

 

3.         Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε επισυνάπτεται πίνακας ενδεικτικού Ωρολογίου Προγράμματος.

 

4.         Πέραν από τις πιο πάνω ρυθμίσεις το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τη σπουδαιότητα των αλλαγών που θα προκύψουν στα πλαίσια της εφαρμογής των νέων Α.Π. και της αναδιαμόρφωσης του Ωρολογίου Προγράμματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίες συνεπάγονται νέα καθήκοντα για τις/ τους εκπαιδευτικούς, εισηγείται τη μείωση των περιόδων διδασκαλίας των δασκάλων, που θα έχουν τις περισσότερες περιόδους σε μια τάξη (υπεύθυνος τάξης), κατά δύο (2).

 

Για να μειωθεί ο διδακτικός χρόνος του εκπαιδευτικού που θα αναλάβει την ευθύνη κάποιου τμήματος στο σχολείο του κατά δύο (2) διδακτικές περιόδους το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτείνει όπως κατά τις πρώτες δύο σχολικές χρονιές σταδιακής εφαρμογής του μέτρου οι πρόσθετες περίοδοι που απαιτούνται καλυφθούν μέσω ανάλογης σταδιακής μείωσης των περιόδων που δίνονται στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ενισχυτικής Διδασκαλίας» και «ΟΙΚΑΔΕ» και μέσω του πλήρους τερματισμού παραχώρησης επιπρόσθετων διδακτικών περιόδων για τα προγράμματα «Οικολογικά Σχολεία» και «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής Υγείας» τα οποία, με βάση το νέο Ω.Π., εντάσσονται στο επίσημο πρόγραμμα του σχολείου (είτε μέσω των περιόδων που παραχωρούνται για Εμπέδωση, είτε μέσω της εισαγωγής των γνωστικών αντικειμένων της Αγωγής Ζωής, της Αγωγής Υγείας και της Π.Ε. – Ε.Α.Α.) καθώς επίσης και μέσω επιπρόσθετων διορισμών εκπαιδευτικών, όπου απαιτείται.

 

Το μέτρο αυτό κρίνεται, από την πλευρά του Υπουργείου, απαραίτητο για την επιτυχία του νέου σχολείου γεγονός που αποδεικνύει ότι ο εκσυγχρονισμός των Αναλυτικών και των Ωρολογίων Προγραμμάτων οδηγεί σταδιακά στον εκσυγχρονισμό όλων των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών. Η υλοποίηση του μέτρου θα αρχίσει από τη σχολική χρονιά 2011-2012 και θα ολοκληρωθεί τη σχολική χρονιά 2014-2015. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ επισυνάπτεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου.

 

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011